fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GO NUTS COPYWRITING 

Artikel 1: Definities

 1. Go Nuts Copywriting, gevestigd te Breda, KvK-nummer 68517319, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als tekstentovenaar.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan tekstentovenaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de tekstentovenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door tekstentovenaar ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Tekstentovenaar kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4: Tarieven en betalingen          

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het uurtarief, danwel een overeengekomen pakketprijs vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
 3. Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt, zal in de offerte een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Klant zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake is van meerwerk. Meerwerk zal pas worden uitgevoerd na overleg met klant.
 4. Tekstentovenaar is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overeengekomen bedrag na levering voldaan. In termijnen betalen is niet uitgesloten, echter is tekstentovenaar gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Tekstentovenaar heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tekstentovenaar is hierbij gerechtigd af te wijken van de WIK.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan tekstentovenaar.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Tekstentovenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart tekstentovenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tekstentovenaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. In de offerte is een revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de klant buiten deze revisieronde levert meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.

Artikel 7: Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft tekstentovenaar de mogelijkheid een workshop te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de uitvoerder en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de workshop noodzakelijk zijn. Tekstentovenaar maakt een wijziging zoals bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
 2. Tekstentovenaar behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 3. Annulering van een tekstopdracht door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 48 uur voor de uitvoering van een opdracht is kostenloos; bij annulering binnen 48 uur voor aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
 4. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan tekstentovenaar worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar al kosten voor de organisatie zijn gemaakt.
 5. In afwijking van hetgeen in lid 4 van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht is tekstentovenaar gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar tekstentovenaar redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van tekstentovenaar jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid schade

 1. Tekstentovenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Tekstentovenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de tekst. Na goedkeuring van de tekst door de klant kan tekstentovenaar niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan.
 4. Tekstentovenaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een workshop.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst, dan wel adviestraject.
 6. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een workshop, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 7. In het geval dat tekstentovenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door tekstentovenaar aan klant in rekening is gebracht.
 8. Klant vrijwaart tekstentovenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Klant komt een publicatierecht toe na goedkeuring van de content en volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 2. Klant is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben.
 3. Klant is niet gerechtigd de geleverde content te bewerken.
 4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt tekstentovenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant tekstentovenaar toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Hierbij wordt te allen tijde de privacy van klant gewaarborgd en gelet op bedrijfsgevoelige informatie.
 7. Tekstentovenaar verleent klant een beperkt, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de inhoud van een workshop te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 8. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan tekstentovenaar en voorafgaande toestemming verkregen te worden en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop zichtbaar zijn mogen enkel in mate en met naamsvermelding van tekstentovenaar worden gedeeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen

 1. Tekstentovenaar behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12: Levering

 1. Tekstentovenaar spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de aangegeven, doch schatting van de levertijd in acht te worden genomen.
 2. Content wordt als eerste versie in PDF met watermerk aangeleverd. De uiteindelijke versie wordt standaard aangeleverd in een word document, zonder beeldmateriaal. Aangepaste wensen van klant kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Klant ontvangt een eerste versie van de content, waarna er in geval van eventueel gewenste revisies een tweede versie wordt verzonden, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

Artikel 13: Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van tekstentovenaar.

Artikel 14: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin tekstentovenaar is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de tekstentovenaar en betrokken derden 12 maanden.