Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-09-03T18:58:35+00:00

Algemene voorwaarden

Denk je nu bij jezelf: Jeetje wat een lap tekst! Geen zorgen. De Voorwaarden worden zo snel mogelijk vertaald naar het Nederlands.

Algemene voorwaarden

Van de eenmanszaak Go Nuts, gevestigd aan Chassésingel 21, 4811 HC te Breda, Nederland.

Artikel 1 Definities

Go Nuts: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

opdrachtgever: de wederpartij van Go Nuts.

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Go Nuts en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien eéń of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Go Nuts en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeen komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Go Nuts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door Go Nuts gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Go Nuts is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Go Nuts daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Go Nuts anders aangeeft.
 4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat Go Nuts de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, ofwel heeft bevestigd. Bevestiging kan schriftelijk of digitaal.
 2. De door Go Nuts opgestelde offerte wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Go Nuts alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 4. Go Nuts is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Go Nuts de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Go Nuts of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
 2. Tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen is Go Nuts vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert. wanneer en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Go Nuts het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Go Nuts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Go Nuts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het voeren van de overeenkomst, tijdig aan Go Nuts worden geleverd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Go Nuts zijn geleverd, heeft Go Nuts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Go Nuts is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Go Nuts is uitgegaan van door de opdrachtgever geleverde onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorden te zijn.

Artikel 6 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van Go Nuts, of een ander, door Go Nuts schriftelijk bevestigd uurtarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het basisuurtarief.
 3. Go Nuts is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 4. De opdrachtgever is verplicht de door Go Nuts verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Go Nuts en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van de opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Go Nuts zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties heeft of andere gevolgen heeft op de overeenkomst, zal Go Nuts de opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Go Nuts aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 8 Opzegging

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Go Nuts het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door Go Nuts geleverd worden.
 2. Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd, en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is Go Nuts gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn aan de opzegging ten grondslag ligt die aan Go Nuts zijn toe te rekenen.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. Go Nuts is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien (doch niet limitatief en/of uitsluitend):
 2. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 3. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

iii. na het sluiten van de overeenkomst Go Nuts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of

 1. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 2. de opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 3. de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Voornoemde is onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Go Nuts verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Go Nuts om de gehele schade in rechte te vorderen.
 5. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Go Nuts aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezen bepaling is geregeld.
 2. Indien Go Nuts aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Go Nuts in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij/zij vrijwaart Go Nuts iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Go Nuts voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Go Nuts voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de voorstelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden voorwaarden voorwaarden.

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Go Nuts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet Go Nuts toegerekend kunnen worden.

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Go Nuts is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Go Nuts haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van Go Nuts (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Go Nuts, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als Go Nuts ,door overmacht zijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever Go Nuts niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Auteursrecht

 1. Go Nuts draagt bij een levering van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een andere gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Go Nuts worden gebracht en door hem aanvaard worden. Het feit dat namens vermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Go Nuts kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 3. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Go Nuts op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden.
 4. De bepaling van artikel 1 tot en met artikel 3 hebben ook betrekking op teksten die Go Nuts van derden betrekt. Go Nuts garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij/zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruiken.

Artikel 14 Levering en eerste gebruiksrecht

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Go Nuts.

Artikel 15 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Go Nuts.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Go Nuts.